BDU Meskote Tibeb TV program, Miyazya 12, 2009

vi: