Staff Profile

በርቀትና ተከታታይ ት/ፕ/ማስ/ጽ/ቤት ሥር የሚገኙ ሠራተኞች ዝርዝር እና መረጃ 

 

ሙሉ ስም

ጾታ

የሥራ መደብ

የሥራ ቦታ

ስልክ

1

------------------------------

-----

የተከ/ርቀት ት/ማስ/ጽ/ቤት አስተባባሪ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

-----------------

2

አቶ አዳሙ በቀለ 

ከፍተኛ የሎጅስቲክስ ባለሙያ I

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0935848772

3

ወ/ሮ ባንችጊዜ ካሣ

የተማሪዎች ድጋፍ ባለሙያ II

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918783089

4

ወ/ት ብሬ ተ/ሚካኤል

ሴክሪታሪ II

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918708924

5

ወ/ሮ ማስተዋል ጓዴ

የፈተና ክምችትና የመረጃ ሠራተኛ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0931157810

6

ወ/ሮ አበበች መንግስቱ

የፎቶ ኮፒና ማባዣ ሠራተኛ I

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0932270530

7

ወ/ሮ አስማረች አንዷለም

የፎቶ ኮፒና ማባዣ ሠራተኛ I

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0910827494

8

ወ/ሮ የሻረግ አቡሀይ

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0928541454

9

ወ/ሮ ብርቱካን ዘሪሁን

የመረጃ ሥራ አመራር ባለሙያ IV

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0938293633

10

ወ/ሪት ሜሮን ጨቡድ ጐበና

ሴክሪታሪ I

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918370554

11

ወ/ሮ/ሪት ሰሚራ አለሙ

የመረጃ ሥራ አመራር ባለሙያ IV

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918782621

12

አቶ ፀሐይ እያሱ

የተማሪዎች ጉዳይ አስተባባሪ IV

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918014145

13

ወ/ሮ በጎሰው ሙሉ

የፎቶ ኮፒና ማባዣ ሠራተኛ I

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0960800862

14

ወ/ ሰርካለም ፈንታሁን

የፎቶ ኮፒና ማባዣ ሠራተኛ I

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918802524

15

አቶ አበበ አቦዝን

የፋይ/ና ስታ/ሠራተኛ/ጊ/አስተባባሪ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0975526767

16

ወ/ሮ በላይነሽ ደባሱ

የፋይናንስና ስታትስቲክ ሠራተኛ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918719725

17

አቶ ጌትነት አስማረ

የተከ/ርቀት ት/ማስ/ጽ/ቤት አስተባባሪ

ፖሊ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918016632

18

----------------------

---

የመረጃ ሥራ አመራር ሠራተኛ II 

ፖሊ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

---------------

19

ወ/ሮ አስናቀች አበበ

የር/ማ/ት/ፕ/የሠላም ግቢ/አስተባባሪ

ዘንዘልማ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918717563

20

እስቲበል ምሮ ካሤ

የመረጃ ሥራ አመራር ሠራተኛ II 

ዘንዘልማ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918062818

21

ወ/ሮ ዝናሽ ባያብል

የር/ማ/ት/ፕ/የይባቢ ግቢ/አስተባባሪ

የይባብ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918009800

22

አቶ አየነው በሪሁን

የመረጃ ሥራ አመራር ሠራተኛ II 

የይባብ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918311772

23

ወ/ት አልማዝ ምናየሁ

የር/ማ/ት/ፕ/የቢ/ኢ/ኮ ግቢ/አስተባባሪ

ቢ/ኢ/ኮ/ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918008433

24

ቅድስት ገ/እግዚአብሔር 

የመረጃ ሥራ አመራር ሠራተኛ II 

ቢ/ኢ/ኮ/ግቢ ማ/ጽ/ቤት

0918709629

25

ወ/ሮ ያለምወርቅ ጌትነት

የር/ማ/ት/ፕ/የዋናው ግቢ/አስተባባሪ

ፔዳ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918001799

26

አቶ አስማረ ተሰማ

የመረጃ ሥራ አመራር ባለሙያ II 

ፔዳ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918371602

27

አቶ ታደሰ ገ/እግዚአብሔር

የር/ማ/ት/ፕ/የባ/ዳር ማዕ/አስተባባሪ

ባ/ዳር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0918784786

28

ወ/ሮ የሽወርቅ አበበ

ሴክሪታሪ I

ባ/ዳር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0938822986

29

ወ/ሮ ንፁህ ጌታሁን

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ባ/ዳር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0918017483

30

ወ/ት በለጠች አዳሙ

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ባ/ዳር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0918451946

31

ወ/ሮ ሙሉቀን ዘለቀ

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ባ/ዳር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0918580623

32

ወ/ሮ ያለምወርቅ አምሣሉ

የኮምፒዩተር ድጋፍ ባለሙያ

ባ/ዳር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0913655780

33

አቶ ክንዴ ዳኘው ክንፌ 

በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

ደ/ማርቆስ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0918123259

34

ወ/ት ደብሪቱ ምስጋናው

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

ደ/ማርቆስ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0913497740

35

ወ/ሮ ህልመ ዮሴፍ

ኤክስኬዮቲቪ ሴክሪታሪ I

ደ/ማርቆስ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0912877308

36

አቶ ጌታሁን ዘውዴ ጌታሁን 

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ደ/ማርቆስ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0910617857

37

-----------------------------

---

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ደ/ማርቆስ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

---------------

38

ወ/ሮ በላይነሽ አወቀ

በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

አ/አበባ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0946467743   

39

ወ/ሮ ብርቱካን ዘለቀ

የአ/አበባ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ፀሐፊ

አ/አበባ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0818059267

40

ወ/ሮ አበባ ሀብቱ

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

አ/አበባ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0918762290

41

አቶ ሀይሌ ቶላ

ዶክመንቴሽን እና ዳታ ኢንኮደር ሠራተኛ

አ/አበባ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0933854075

42

------------------------------

---

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

አ/አበባ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

----------------

43

-----------------------------

---

በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

ወልድያ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

----------------

44

ወ/ት ላቀች መብሬ

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

ወልድያ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0983591603

45

ወ/ሮ እታለም አራደ

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ወልድያ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0910827494

46

ወ/ሮ መቅደስ ወዳጅነው

ኤክስኬዮቲቪ ሴክሪታሪ I

ወልድያ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0920032033

47

------------------------------

---

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ወልድያ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

-----------------

48

አቶ ይርጋለም አለነ

በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

ደ/ብርሃን ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0937880360

49

አቶ ዳንኤል ሙሉማር

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ደ/ብርሃን ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0934593815

50

ወ/ሮ አባይነሽ ደበበ

ኤክስኬዮቲቪ ሴክሪታሪ I

ደ/ብርሃን ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0920321404

51

ወ/ት ነፃነት ድንቃዓለም

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

ደ/ብርሃን ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0913725876

52

-------------------------

--

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ደ/ብርሃን ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

---------------

53

አቶ አለማየሁ ልዑልሰገድ

በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

ደሴ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0914673205

54

ወ/ት አፀደ መኮንን

ኤክስኬዮቲቪ ሴክሪታሪ I

ደሴ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0914603075

55

ወ/ሮ/ት ብዙነሽ ተስፋዬ

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

ደሴ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0914611385

56

ወ/ሮ/ት ኤልሣ ሙሀመድ

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ደሴ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0932374929

57

ወ/ሮ/ት ደስታ ቦያለው

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ደሴ ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0921283839

58

አቶ ሰናይ አለማየሁ

በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

ጎንደር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0918789031

59

ወ/ሮ ሀያት ሙሉ

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

ጎንደር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0918736098

60

ወ/ሮ ሰላምቀን ወርቁ

ኤክስኬዮቲቪ ሴክሪታሪ I

ጎንደር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0924261914

61

አቶ ተመስገን ሰይፉ

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ጎንደር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0935862067

62

አቶ ጠገናው መኳንንት

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ጎንደር ርቀት ትም/ማስ/ጽ/ቤት

0918157221