BDU Meskote Tibeb TV program, Miyaza 03, 2009

vi: