Branch Office Addresses

£Rd} }OCR} ቅርንጫፍ ጽ/ቤት SpmmV•ረዳት SpmmV~ ፀሐፊዎች £SGŒÉWa

 

LåEå SO

በቅርንጫፍ/ቤትያላቸውኃላፊነት

የስልክቁጥር

የሞባይል

የውስጥ ስልክ

1.

†s ይርሳውታደለዓለም

£ª/M/M¯/ †SpmmV

OmYL   0918056859

OmYL   0911967853

£léZ 0587714505/6

2.

/ሪትደብሪቱ ምሥጋናው አስማረ

£ª/M/M¯/ /SpmmVፀሐፊ

ሞባይል     0913497740

£léZ 0111227046

3.

†s ሂላዊ/ሚካኤል/እግዚአብ.

£¸NªR M¯/ †SpmmV

OmYL  0918781745

£léZ  0581110051

4.

/ሪትሓያትሙሉእንግዳው

£¸NªR M¯//SpmmVፀሐፊ

OmYL 0918736098

የቤት 0581140195  

5.

አቶበለጠምንውየአንዳርጌ

£’G«é¦ M¯/ †SpmmV

OmYL   0913912922

£léZ   0333312340

6.

ወ/ሪት ፈንታነሽ አስማማው ሞላ

£’G«é¦ M¯//SpmmVፀሐፊ

OmYL   0913353100

£ቤት   0333312104

7.

አቶ ክብረት ቦያለው አመዴ

£ª\î M¯/ †SpmmV

OmYL 0918437472                 0922267556

£léZ   0331118566

 

8.

ወ/ሮ ትዝታ ምትኩ ኃይሌ

£ª\î M¯///ቤትረ/S/ፀሐፊ

OmYL   0910064719

         0911756889

£léZ   0331118566

9.

አቶሙሉቀንበላይአድማሱ

£ª/ rZB/M¯/ †SpmmV

OmYL   0913390315

           0921131929  

£léZ   0116811012

 

አቶ ዳንኤል ሙሉማር

£ª/ rZB/M¯/የላየብራሪሠራተኛ

OmYL   0934593815  

£léZ   0116811012

10.

†s ስለሽመንግሥቴበየነ

£m/«R M¯/ †SpmmV

OmYL   0913727383

    0918221855

316

11.

/ሪትወይንሸትአለማየሁዘመላ

£.. M¯/ / SpmmV

OmYL   0912014307

 

£léZ0114676197

12.

/ሪትወይንሸትአለማየሁዘመላ

£.. M¯//SpmmVፀሐፊ

OmYL   0918763180

 

13.

አቶጌትነትሐረገወይን

£.. M¯/ስታስቲክስሠራተኛ

OmYL   0913716582

 

14.

አቶኃይሌቶላ

£.. M¯/ቤተመፃ/ሠራተኛ

OmYL   0918726241

 

15.

አቶሙሉዓለምእሼቱ

£.. M¯///SpmmV

OmYL   0913846756