Announcement

የአማርኛ ቋንቋ ማበልጸጊያ ተቋም በአማርኛ ቋንቋና ባህል ዘርፎች ከሚያዝያ 20 – 21/ 2009 ዓ.ም. ለሚያካሂደው አራተኛው አገርአቀፍ ዐውደጥናት ቀጥሎ በተዘረዘሩት ጭብጦችና ተዛማጅ ርዕሰ ጉዳዮች ተመራማሪዎች የጥናት ጽሑፎቻቸውን እንዲያቀርቡ ይጋብዛል፡፡ 
የምርምር ርዕሰ ጉዳዮችን፣የጊዜ ሰሌዳና ተዛማጅ ጉዳዮችንና የምርምር ሥራዎቹ የሚላኩበት አድራሻ ለማግኘት ዝርዝሩን ይመልከቱ፡፡